• Nekretnina u ponudi: 0
Stambena zgrada se sastoji od dva ulaza (ulaz A i ulaz B). Pristupi ulazu A i ulazu B na nivou prizemlja predviđeni su sa sjeveroistočne strane. Građevina nadzemno zatvara već postojeći blok, sa sjeveroistočne i jugoistočne strane nalazi se na regulacijskoj liniji (međe sa ulicom), dok se na jugozapadnoj strani parcele formira zeleni prostor za boravak na otvorenom i zajedno sa slobodnim prostorom susjednih parcela tvori dvorište u unutrašnjosti bloka.